NO

NAMA 

NIDN/NIDK

JAFA

1

Prof. Dr. H. Gunarto,SH, SE.Akt, M.Hum

0605036205

PROFESOR

2

Prof. Dr. H. M. Ali Mansyur, SH, CN, M.Hum

0617106303

PROFESOR

3

Prof. Dr. Eko Soponyono, SH, MH

8883720016

PROFESOR

4

Prof. Dr. Anis Mashadurohatun,SH, M.Hum

0621057002

PROFESOR

5

Prof.Dr. Sri Endah Wahyuningsih,SH, M.Hum

0628046401

PROFESOR

6

Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih, SH., M.S

8940330021

PROFESOR

7

Prof. Dr. H. Anwar Usman SH,MH

8905340022

PROFESOR

8

Prof. Dr. Edi Slamet Irianto,S.H, M.SI

8930940022

PROFESOR

9

Prof. Dr. Dedi Prasetyo, SH., M.Hum, M.Si, MM

8908740022

PROFESOR

10

Prof.Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N

8987740022

PROFESOR

11

Dr. Hj. Aryani Witasari,SH, M.Hum

0615106602

LEKTOR KEPALA

12

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum

0615076202

LEKTOR KEPALA

13

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH,MH

0613066101

LEKTOR KEPALA

14

Dr.H.Umar Ma’ ruf, SH,Sp.N,M.Hum

0617026801

LEKTOR KEPALA

15

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum

0605046702

LEKTOR KEPALA

16

Dr.H.Amin Purnawan, SH,Sp.N,M.Hum

0606126501

LEKTOR KEPALA

17

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH

0607077601

LEKTOR KEPALA

18

Dr. Hj. Widayati, SH, MH

0620066801

LEKTOR KEPALA

19

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati,SH,M.Hum

0618076001

LEKTOR KEPALA

20

Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH

0620046701

LEKTOR

21

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH

0627046601

LEKTOR

22

Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN

0621027401

LEKTOR

23

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim,SH,MH

8941110021

LEKTOR KEPALA

24

Dr. Farid, SH., MH., M.Kn

8837180018

LEKTOR

25

Dr. Denny Suwondo, SH, MH

0617106301

LEKTOR

26

Budhisidhabhiprodjo,SH,MH

0023035801

LEKTOR

27

Dr. H. Achmad Sulchan, SH, MH

230315046

LEKTOR

28

Dr. Masrur Ridwan, S.H,M.H

8827180018

LEKTOR

29

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH., MH

8862970018

LEKTOR

30

Dr. Sutrisno, S.Ag., SH., MH

8852970018

LEKTOR

31

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH

8842970018

LEKTOR

32

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH

8832970018

LEKTOR

33

Dr. Arpangi, SH, MH

0611066805

LEKTOR

34

Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH

0602057803

LEKTOR

35

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

0121117801

LEKTOR

36

Andri Winjaya Laksana, SH, MH

0620058302

LEKTOR

37

Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH

0906068001

LEKTOR

38

H. Winanto, SH, MH

0618056502

LEKTOR

39

Dr. R. Sugiharto, SH, MH

0602066103

LEKTOR

40

Nanang Sri Darmadi, SH, MH

0615087903

ASISTEN AHLI

41

Dini Amalia Fitri, SH, MH

0607099001

ASISTEN AHLI

42

Rizki Adi Pinandito, SH, MH

0619109001

ASISTEN AHLI

43

Ida Musofiana, SH, MH

0622029201

ASISTEN AHLI

44

Dr. Setyawati, SH., M.Hum

8808823420

LEKTOR

45

Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn

8905100020

LEKTOR

46

Dr. H. D. Djunaedi, SH., Sp.N

8897823420

LEKTOR

47

Dr. Dwi Wahyono, SH., CN

8818823420

LEKTOR

48

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn

0624108504

LEKTOR

49

Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn

8954100020

LEKTOR

50

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.

0601128601

LEKTOR

51

Dr. Muhammad Taufiq,SH,MH

0424096404

LEKTOR