You are here Home

Dosen Pengajar

E-mail Print PDF

 

 1. Prof.Dr.H.M.Ali Mansyur,SH, CN, M.Hum
 2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH,SE,Akt,M.Hum
 3. Dr. H. Jawade  Hafidz.,S.H.,M.H
 4. Dr. H. Djauhari.,SH,M.Hum
 5. Dr. H. Umar Ma’ruf.,S.H.,Sp.N.,M.Hum
 6. Dr. H.Amin Purnawan,.,SH.,CN.,M.Hum
 7. Dr. H.Akhmad Khisni.,S.H.,M.H
 8. Dr. Rakhmat Bowo Suharto.,SH,M.H
 9. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih.,SH.,M.,Hum
 10. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun.,S.H.,M.Hum
 11. Dr. Lathifah Hanim.,S.H.,M.Kn.,M.Hum
 12. Dr. H. Achmad Sulchan.,S.H.,M.H
 13. Dr. Hj. Sukarmi.,S.H.,M.Hum
 14. Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim.,SH.,M.H
 15. Dr. Hj. Sri Kusriyah.,SH.,M.Hum
 16. Dr. Maryanto.,S.H.,M.H
 17. Indah Setyowati.,S.H.,M.H
 18. Hj. Siti  Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H
 19. Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H
 20. Hj. Siti Ummu  Adillah.,S.H.,M.Hum
 21. Hj. Peni Rinda Listyowati.,S.H.,M.Hum
 22. Hj. Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum
 23. Faisol Azhari.,S.H.,M.Hum
 24. Kami  Hartono.,S.H.,M.H
 25. Denny  Suwondo.,S.H.,M.H
 26. Arpangi.,S.H.,M.H
 27. R. Sugiharto.,S.H.,M.H
 28. Budisidhabhiprodjo.,S.H.,M.H
 29. Bambang Tri  Bawono.,S.H.,M.H
 30. Winanto.,S.H.,M.H
 31. Nanang  Sri Darmadi.,S.H.,M.H
 32. Andri  Winjaya Laksana.,S.H.,M.H
 33. Ira Alia Maerani.,S.H.,M.H
 34. Andi Aina Ilmih.,S.H.,M.H
 35. Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H
 36. Ida Musofiana.,S.H.,M.H
 37. Rizky Adi Pinandito.,S.H.,M.H